Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje nurodytų asmens duomenų valdytojas – UAB „Efektyvi vadyba“, juridinio asmens kodas 304640043, adresas Giedraičių g. 93-18, Vilnius (toliau – Bendrovė). Bendrovė rūpinasi jūsų asmens duomenų privatumu ir apsauga, todėl įsipareigoja saugoti asmeninę informaciją teisės aktų bei Bendrovės lokalinių aktų nustatyta tvarka. Šioje privatumo politikoje yra išdėstyti Bendrovės taikomi informacijos rinkimo ir naudojimo principai. Be to, yra paaiškinama, kaip yra renkami, naudojami, tvarkomi ir saugomi asmens duomenys, kaip jie yra sisteminami ir kokios yra jūsų kaip duomenų subjekto teisės. Tvarkydama jūsų asmens duomenis Bendrovė laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų. Tvarkant asmens duomenis Bendrovė taiko bendruosius duomenų apsaugos principus, ypač teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo, tikslo apribojimo, duomenų kiekio mažinimo, tikslumo, saugojimo trukmės apribojimo, vientisumo ir konfidencialumo principus. Ši privatumo politika yra taikoma, kai asmuo naudojasi Bendrovės paslaugomis ar lankosi Bendrovės interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyroje. Pažymėtina, kad jūs neprivalote Bendrovei suteikti jokių asmens duomenų, tačiau, jeigu nepateiksite tam tikrų duomenų, gali būti, kad Bendrovė negalės jums suteikti atitinkamų paslaugų.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS
Asmens duomenys, kurie yra renkami, priklauso nuo to, ar naudojatės Bendrovės paslaugomis ar tik lankotės Bendrovės interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyroje, be to, nuo to, kokią informaciją pateikiate Bendrovei, kai naudojatės Bendrovės teikiamomis paslaugomis. Bendrovės renkami duomenys priklauso toliau nurodytoms kategorijomis: (1) pagrindinė informacija (pvz., vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, IP adresas ); (2) duomenys, susiję su paslaugų teikimu (pvz., kiti duomenys susiję su paslaugų teikimu); (3) duomenys, kurie generuojami, kai naudojatės Bendrovės interneto svetaine ar socialinių tinklų paskyra (pvz., surinkti naudojant slapukus ir kitas panašias technologijas); (4) kiti duomenys, kurie yra renkami gavus jūsų informuotą sutikimą ar kitu teisėtu teisiniu pagrindu.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
Bendrovė tvarko jūsų asmens duomenis šiais tikslais: (1) siekiant teikti paslaugas ir vykdyti sudarytas sutartis (pvz., kurie būtini, siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, išrašyti sąskaitas už suteiktas paslaugas, atlikti skolų išieškojimą, nagrinėti skundus ir pan.); (2) siekiant užtikrinti Bendrovės interneto svetainės ir socialinių tinklų paskyros funkcionalumą ir atitiktį klientų poreikiams; (3) siekiant gerinti Bendrovės interneto svetainės bei socialinių tinklų paskyros veikimą. Duomenys yra tvarkomi jūsų sutikimu šioje privatumo politikoje numatytomis sąlygomis arba teikiant paslaugas (t. y. vykdant paslaugų sutartį), arba esant Bendrovės teisėtam interesui, arba Bendrovei vykdant savo teisines prievoles. Bendrovė tvarko asmens duomenis tik tiek, kiek tai būtina nustatytiems ir aiškiai apibrėžtiems teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į jūsų privatumo apsaugą. Duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis galima atšaukti el. paštu info@letslean.lt arba raštu, siunčiant prašymą paštu Bendrovės buveinės adresu. Bendrovė užtikrina, kad asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, ir tik tokiais tikslais, kurie nustatyti ir paskelbti prieš duomenis surenkant, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų. Asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Jeigu yra būtina, galime įstatymų numatyta tvarka pasitelkti trečiuosius asmenis jūsų asmens duomenų tvarkymui, pavyzdžiui, informacinių technologijų specialistus, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjus, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjus, duomenų centrų, prieglobos (serverių) ir debesijos paslaugų teikėjus ir pan.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR SAUGUMO PRIEMONIŲ UŽTIKRINIMAS
Bendrovė privalo saugoti asmens duomenų konfidencialumą, tvarkyti asmens duomenis kaip to reikalauja taikytini duomenų privatumą reglamentuojantys teisės aktai, neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti asmens duomenų. Siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, Bendrovė įgyvendina administracines (saugaus dokumentų ir kompiuterinių duomenų tvarkymo, darbo organizavimo tvarkos nustatymas ir kt.) ir technines (informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, operacinių sistemų apsauga, slaptažodžių naudojimas ir kt.) asmens duomenų apsaugos priemones. Duomenys suteikti Bendrovei paslaugoms teikti yra saugomi tol, kol yra būtina paslaugų teikimu ar iš sudarytos paslaugų sutarties kylančių prievolių įvykdymui užtikrinti. Bendrovė saugo asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikytini duomenų privatumą reglamentuojantys teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS
Bendrovė nuolat tobulina savo interneto svetainę, stengiasi, kad ja naudotis būtų kuo paprasčiau ir patogiau. Siekiant minėtų tikslų ir sklandaus interneto svetainės veikimo, interneto svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, kurie laikinai įrašomi į jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti jus per kitus apsilankymus interneto svetainėje, leidžia identifikuoti vartotojo sesiją, sesijos raktą, rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankomumą ir analizuoti statistinius duomenis, taip pat leidžia identifikuoti ir ištaisyti svetainėje esančias klaidas. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti išjungti juos po vieną. Sutikimą naudoti slapukus jūs galite duoti paspaudę mygtuką „Sutinku“, kuris rodomas pirmą kartą apsilankius Bendrovės interneto svetainėje, arba nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų. Pažymėtina, jog jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai galite padaryti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų.

Kai kuriais atvejais, ypač jei išjungsite techninius ir funkcinius slapukus, nesutiksite su slapukais ar juos ištrinsite, gali sulėtėti naršymo internete sparta, būti apribotas tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimas. Jeigu pageidaujate, kad „Google Analytics“ įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti www.allaboutcookies.org.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Bendrovė, turi teisę:
1) žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
2) susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
3) reikalauti ištaisyti neteisingus ar neišsamius asmens duomenis;
4) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
5) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai buvo atšauktas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo;
6) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
7) reikalauti pateikti, jeigu tai techniškai įmanoma, pagal sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus asmens duomenis arba prašyti juos perduoti kitam duomenų valdytojui;
8) paduoti skundą priežiūros institucijai dėl bet kokių su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių Bendrovės veiksmų (t. y. Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresas A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, www.ada.lt, kuri yra atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę).

PRAŠYMŲ TEIKIMAS
Jei turėtumėte su privatumo politika susijusių klausimų, susiekite su Bendrove el. paštu info@letslean.lt arba paštu Bendrovės buveinės adresu.

PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS
Ši privatumo politika gali būti keičiama ir atnaujinama, atsižvelgiant į poreikį. Atnaujinta privatumo politika yra skelbiama interneto svetainėje. Jums gali reikėti susipažinti su atnaujinta privatumo politika bei su ja sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis interneto svetaine ar Bendrovės teikiamomis paslaugomis.

Ieškote tinkamiausio sprendimo savo veiklai optimizuoti?